ก.ล.ต.ตั้ง “วิบูลย์ ภัทรพิบูล” นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลทันที

ก.ล.ต.แต่งตั้ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มตั้งแต่ 5 พ.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งดูแลงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิบูลย์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. นายวิบูลย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) และร่วมเป็นคณะทำงาน ASEAN Digital Data Governance

คำค้น