TWZ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

TWZ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการเสริมธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับกัญชา/กัญชงครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำค้น