AEONTS เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 2.5 พันลบ. เสนอขายธนาคารญี่ปุ่น

AEONTS เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 2.5 พันลบ. อายุไม่เกิน 5 ปี เสนอขายธนาคารญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-ทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้มีมติให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่วงเงินไม่เกิน  70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2,500 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ เสนอขายธนาคารญี่ปุ่น โดยอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตามตลาด ณ วันที่เสนอขายและออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57  ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติออกหุ้นกู้แล้วจำนวน 5,500 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินคงเหลือจำนวน 2,500 ล้านบาท

คำค้น