บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนธนสารพลัส 13/16เสนอขายตั้งแต่ 30 มี.ค. สิ้นสุด 5 เม.ย.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนธนสารพลัส 13/16 เสนอขายตั้งแต่ 30 มี.ค. สิ้นสุด 5 เม.ย.59


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนบัวหลวงธนสารพลัส 13/16 (BP13/16) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.60% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2559

โดยกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade  เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน

 

 

Back to top button