BCPG ปรับโครงสร้างบริหาร “บัณฑิต สะเพียรชัย” นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 15 ก.ค.นี้

BCPG ปรับโครงสร้างบริหารงาน แต่งตั้ง “บัณฑิต สะเพียรชัย” นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 15 ก.ค.นี้


นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติที่ประชุมเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงาน และส่งผลให้มีการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นดังนี้ (1) นายบัณฑิต สะเพียรชัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officers) และ (2) นายนิวัติ อดิเรก ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ (President and Chief Operation Officer) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button