จับตา BANPU เสี่ยงรูด! หลังประกาศเพิ่มทุน 5.07 พันล้านหุ้น ขาย RO ราคา 5 บ.-ออกวอร์แรนต์

จับตา BANPU เสี่ยงรูด! หลังประกาศเพิ่มทุน 5.07 พันล้านหุ้น แบ่งขาย RO จำนวน 1.27 พันล้านหุ้น สัดส่วน 4:1 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4, BANPU-W5 และ BANPU-W6 ทั้งนี้บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 31,716 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เสริมฐานะการเงินแกร่ง ลุยลงทุนต่อยอดธุรกิจโต


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,516 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เสนอขายในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

รวมทั้งรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่า

โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,805,936,137 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 16 ส.ค. 2564 โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 6 – 17กันยายน 2564

โดยออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่4 หรือ BANPU-W4 จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

รวมทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 หรือ BANPU-W5 จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จอง ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัด เศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิBANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.5 บาทต่อหุ้น

อีกทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 หรือ BANPU-W6 จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  BANPU-W6 โดยไม่คิดมูลค่า (และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6 จะมีอายุ3 ปีนับแต่วันที่ออกและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 31,716 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ สำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่างๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือการชำระหนี้

โดยหากพิจารณาเบื้องต้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาหุ้นเกิด Dilution Effect ตามสัดส่วนหุ้นใหม่ที่เข้าจดทะเบียน ซึ่งหากคำนวณจากราคาปิดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ที่ระดับ 15.60 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 5 บาท ตามสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน จะส่งผลให้ราคาหุ้นควรอยู่ที่ระดับ 13.48 บาท อย่างไรก็ตามการ Dilution Effect จะเกิดขึ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 ส.ค.2564

Back to top button