“บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น TSE กว่า 0.47% เหลือถือ 4.54%

“บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้น TSE กว่า 0.47% เหลือถือในพอร์ต 4.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE โดย บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4722% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.5446% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button