NOK เตรียมประชุมเจ้าหนี้ฟื้นฟูกิจการ ผ่านออนไลน์ 4 ส.ค.นี้

NOK เปิดเผยว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยผ่านระบบ E-meeting ในวันที่ 4 ส.ค.นี้


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และผู้ทำแผนได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น

ขณะนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ E-meeting บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป

Back to top button