“ศึกษิต เพชรอำไพ” ตัดขายหุ้น SOLAR ออก 2.80% เหลือถือ 9.19%

“ศึกษิต เพชรอำไพ” ตัดขายหุ้น SOLAR ออก 2.7963%เหลือถือ 9.189% ของทุนชำระแล้วของบริษัท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย นายศึกษิต เพชรอำไพ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.7963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.189% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button