“จิรวุฒิ คุวานันท์” เก็บหุ้น B52 เข้าพอร์ตเพิ่ม 8.05% รวมถือ 42.24%

“จิรวุฒิ คุวานันท์” เก็บหุ้น B52 เข้าพอร์ตเพิ่ม 8.0509% ผลักดันถือหุ้นทั้งสิ้นเป็นสัดส่วน 42.2409% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หรือ B52โดย นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 42.2409% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button