STOWER – CEN – RWI สั่งเด้งกรรมการ หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษฐานทุจริตขายหุ้น OSCAR

STOWER – CEN – RWI ปลดกรรมการพ้นตำแหน่ง หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษ ฐานทุจริตขายหุ้น OSCAR มีผลตั้งแต่ 2 ส.ค.64


บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการของ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น STOWER กรณีทุจริตจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในขณะนั้น ทำให้บริษัทเสียหายจากเงินลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการของบริษัทในกรณีดังกล่าวที่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีเพียง 1 ราย คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. นายวุฒิชัย จะพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ถูกกล่าวโทษไปตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RWI ได้แจ้งว่า ตามที่ ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษนายวุฒิชัย กรรมการของบริษัทและพวก มีผลให้กรรมการผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายลักษณะขาดความน่าไว้วางใจการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนจึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ถูกกล่าวโทษคือวันที่ 2 ส.ค. 64 เป็นต้นไปจนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

รวมถึง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจีเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN แจ้งว่า ตามที่ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษ นายวุฒิชัย และ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการของบริษัทและพวก ทำให้กรรมการผู้ถูกกล่าวโทษทั้ง 2 รายไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทนับตั้งแต่ถูกกล่าวโทษ คือ วันที่ 2 ส.ค. 64 เป็นต้นไปจนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี

อ่านเพิ่มเติม : ก.ล.ต.กล่าวโทษ “วุฒิชัย ลีนะบรรจง” ผู้บริหาร STOWER พร้อมพวก ฐานทุจริตขายหุ้น “OSCAR”

Back to top button