PJW ผนึก IP วิจัย-พัฒนา “อุปกรณ์แพทย์” ดันธุรกิจโตต่อเนื่อง

PJW ผนึก IP เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขายวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ทำจากพลาสติก และศึกษาโอกาสในด้านความร่วมมือทางธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต


นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาค (Medical Hub)ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปี 2565 นั้น แสดงให้เห็นว่าดีมานด์การใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical สำหรับตลาดวัสดุเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ทำจากพลาสติก ที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ เข็มฉีดยา (syringe) หลอดเก็บเลือด (Blood tube)

ทั้งนี้ ได้รวมถึงเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ซึ่งเพียงแค่สินค้า 2 ชนิดดังกล่าวก็มีมูลค่าตลาดรวมเฉพาะในประเทศไทยกว่า 5,000 ล้านบาท และยังมีอัตราการเติบโตรวมถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical เครื่องมือทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

โดยล่าสุดบริษัท พีเจ เมดิคอล จำกัด (PJM ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PJW ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการวิจัยและพัฒนา และการทำการขายและการตลาด อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากพลาสติก ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขายวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ทำจากพลาสติก และศึกษาโอกาสในด้านความร่วมมือทางธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การเป็น Strategic Partner ร่วมกัน โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทช่วยผลักดันให้มูลค่าการตลาดทั้งในส่วนของ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย เติบโตไปพร้อมๆกัน โดย IP มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ประกอบการหลายราย ส่งผลให้มีความเชี่ยวชาญด้านความต้องการและการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งมองว่าการที่ IP เข้ามาร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ PJM ให้ IP เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากพลาสติก โดย IP มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในหลากหลายช่องทาง ที่จะเข้ามาช่วยการเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่ PJW มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ (Medical Plastic Product) ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ด้วยกระบวนการผลิตคุณภาพสูง ดังนั้นการนำจุดแข็งและข้อได้เปรียบของทั้ง PJW และ IP มาต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจร่วมกัน จะช่วยผลักดันให้ยอดขายธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มแตะระดับ 1,000 ล้านบาท ในปี 2567 ตามเป้าที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน

Back to top button