บอร์ด KIAT ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 181.81 ล้านหุ้น เริ่ม 1 ก.ย.64-31 มี.ค.65

บอร์ด KIAT ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 181.82 ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 100 ลบ. เริ่ม 1 ก.ย.64-31 มี.ค.65


บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมิตอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 181,818,181 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ด้วยการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระหว่างวันที่ 01 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565

Back to top button