ชัดแล้ว! “บีทีเอส” ส่ง VGI ถือ “เจมาร์ท” 15% ผ่านพีพีกว่า 6 พันลบ. ดึง U ซื้อด้วยอีก 10%

“บีทีเอส” ส่ง VGI ถือหุ้น “เจมาร์ท” สัดส่วน 15% ผ่านเพิ่มทุน “พีพี” จำนวน 206.24 ล้านหุ้น มูลค่า 6.26 พันลบ. พร้อมดึง U ซื้อด้วยอีก 10% คาดเสร็จสมบูรณ์ไตรมาส 4/64 ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ 5-10% และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 90-95% เล็งร่วมกันต่อยอดธุรกิจในอนาคต


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) หรือ JMART โดยบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ที่จะออกและเสนอขายให้แก่บริษัทฯ ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 206,241,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,256.75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน JMART ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ JMART ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รวมทั้งได้มาซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) หรือ JMART-W6 ให้แก่บริษัทฯ จํานวน 25,337,882 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของ JMART จํานวน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น มีอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ JMART-W6

ทั้งนี้หากมีการใช้สิทธิครบจํานวนจะทําให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน JMART ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ JMART (คํานวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ทั้ง 3 ชุดที่ JMART ออกอยู่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิครบทั้งจํานวน) คิดเป็นมูลค่ารวมหากมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ซึ่งถือโดยบริษัทฯ ครบทั้งจํานวนทั้งสิ้น 768.67 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในกรณีที่ (1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ที่เสนอขายให้แก่บริษัทฯ ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือ (2) ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ได้แก่ ราคาเสนอขายรวมกับราคาการใช้สิทธิ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะไม่นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ที่ได้รับการเสนอขายและ/หรือที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25

โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4/2564

สำหรับแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าเงินลงทุน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 90-95 ของมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.9 ถึง 4 ต่อปี ทั้งนี้การกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนใน JMART ครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์และส่งเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าประเภท Gadget ซึ่งจัดจําหน่ายโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านพื้นที่ค้าปลีกของบริษัทภายใต้กลุ่ม JMART, การขยายจุดรับสินค้า (Pick-up Counters) และจุดให้บริการ (Service Points) ของ JMART บนสถานีรถไฟฟ้า และการใช้เครือข่ายการขนส่งสินค้าของบริษัทในกลุ่ม VGI รวมไปถึงการปรับใช้เทคโนโลยีด้านการเงินที่ทันสมัยร่วมกับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่ม

โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ JMART จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ “บีทีเอส” จะเข้ามาร่วมถือหุ้น JMART ในสัดส่วน 9.90% ด้วย อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังรอการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก U เมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะรายงานให้ทราบต่อไป

Back to top button