PROS คว้างาน 3 โครงการรวด รับเงิน 330.55 ลบ.

PROS เซ็นสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรวม 3 โครงการ รับเงิน 330.55 ลบ.


บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 330.55 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี ลักษณะงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานย้ายอุปกรณ์-เครื่องมือ (M&E) โดยมี บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จ้างงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 1,180 วัน

รวมทั้ง 2. โครงการติดตั้งระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร Lotus’s Hypermarket New Store Liab Klong 2 โดยมี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้จ้างงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 170 วัน และ 3. โครงการติดตั้งระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร Lotus’s Supermarket Vipawadi 64 โดยมี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้จ้างงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 108 วัน

Back to top button