RATCH จ่อควัก 2.5 พันลบ. จ้างกฟผ. เดินเครื่อง-บำรุงรักษา-ที่ปรึกษาวิศวกรรม “รฟฟ.หินกอง”

บอร์ด RATCH ไฟเเขียว "หินกอง เพาเวอร์" ว่าจ้าง “กฟผ.” จำนวน 2 สัญญา มูลค่ารวม 2.5 พันลบ. แบ่งเป็น งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า 2.4 พันลบ. และที่ปรึกษาวิศวกรรมหลังเริ่มงานก่อสร้าง 113.87 ลบ.


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวันที่ 21 ก.ย.2564 มีมติอนุมัติเข้าทำรายการเชื่อมโยงกัน ระหว่างบริษัท หินกอง เพาเวอร์ จำกัด (HKP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 51 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45 โดย HKP จะว่าจ้าง กฟผ. 2 สัญญา มูลค่าสัญญารวม 2,514 ล้านบาท คาดจะเริ่มดำเนินงานประมาณเดือนตุลาคม 2564

โดย  HKP จะว่าจ้าง กฟผ. ในสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า พร้อมวัสดุสิ้นเปลืองตามสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 10-12 ปี มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะจ่ายชำระภายใน 8 เดือนแรกหลังจากเริ่มงานเป็นจำนวน 35 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ่ายชำระเท่ากันทุกปี โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน

รวมทั้ง HKP ว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู้ให้บริการงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าในระยะหลังเริ่มงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาวิศวกรรม รวมระยะเวลา 38 เดือน หลังจาก HKP ส่งหนังสือแจ้ง กฟผ. เริ่มงาน มูลค่าสัญญารวมทั้งสิ้น 113.87 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะจ่ายชำระงวดแรงเมื่อเริ่มงานเป็นจำนวน 12 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ่ายชำระเป็นรายสามเดือนเท่ากัน

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ HKP

Back to top button