ครม.ไฟเขียวขยายเวลาขึ้นทะเบียน “แรงงาน” 3 สัญชาติ อยู่ต่อถึง ก.พ.66

ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติ สามารถอยู่ต่อได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 แต่ต้องตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 และปรับปรุงทะเบียนภายในมี.ค. 2565


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1.กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการดังนี้

ประการแรก คือ นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 ก.พ.66

ประการต่อมา คือ ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มี.ค.65 หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

ประการสุดท้าย คือ เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 ส.ค.65 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ถึงวันที่ 13 ก.พ.66 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 1 ส.ค.65

2.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงาน จากภายในวันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นภายในวันที่ 13 ก.ย.64 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.65 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 ก.พ.66 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ต.ค.64 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มี.ค.65

Back to top button