กนอ. ร่วม “สมาคมสมาพันธ์ฯ” โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันโควิด-19 ลดภาระสถานพยาบาล

กนอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันโควิด-19 จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม


นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า วันนี้ 6 ต.ค. 2564 ทาง กนอ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19 กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และดูแลบุคลากรของกนอ. ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือบุคลากรของกนอ. และผู้ประกอบการให้ได้รับการตรวจอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้สมาคมฯ มีเป้าหมายหลักในการยกระดับธุรกิจดูแลสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่สากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จร่วมกันกับผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะที่ กนอ.มีเป้าหมายในการควบคุมดูแล สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

“กนอ. และสมาคมฯ มีเจตจำนงร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19″ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งการดูแลปกป้องตนเอง การทำ Home Isolation รักษาตนเองที่บ้าน การเร่งตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลบุคลากรของ กนอ.อย่างครบวงจร และเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำร่วมกันต่อไปในอนาคต” นายวีริศ กล่าว 

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนาม MOU นี้ จะนำไปสู่การแบ่งเบาภาระบางส่วนจากบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อ รวมถึงเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการรักษาตัวที่บ้านให้กับบุคลากรหากมีการติดเชื้อ เป็นต้น

 

Back to top button