BC ขายโรงแรม “ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23” คาดรับเงินกว่า 200 ลบ.

บอร์ด BC ไฟเขียวบริษัทย่อย “มิดเทียร์ โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี” ขายหุ้น “บูทิค แอสเซ็ทส์” บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจโรงแรม “ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23” ให้ “ภิรัชบุรี” คาดเซ็นสัญญาซื้อขายภายในเดือนนี้ จ่อรับเงินกว่า 200 ลบ.


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ มิดเทียร์ โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี (MTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ทำการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ MTH ถืออยู่ในบริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (BA) จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด BA ให้แก่ บริษัท ภิรัชบุรี จำดัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย BA เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงโรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในเดือนต.ค.2564 โดยมีค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 200,186,002 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายหุ้น โดยหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ BA แล้ว BA จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการดังนี้

Back to top button