“ไทยประกันชีวิต” ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 2,384 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET

“ไทยประกันชีวิต” ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ขาย “ไอพีโอ” จำนวน 2,384 ล้านหุ้น เดินหน้าระดมทุนเข้า SET หมวดกลุ่มธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต โดยมี บล.เกียรตินาคินภัทร , นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ, บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,384,318,900 หุ้น พร้อมเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดกลุ่มธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), นางสาว มานิตา ภูวัฒนเศรษฐ, บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับจำนวนหุ้นที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 2,384,318,900 หุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 8.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,218,815,600 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

และ (3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 165,503,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.4 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

ทั้งนี้ หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 322,547,900 หุ้นหรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 13.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกทั้งจำนวน) สรุปได้ดังนี้

สำหรับ ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแบรนด์ของไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีรากฐานมายาวนานกว่า 79 ปี

โดยถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2485 และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นของคนไทยและก่อตั้งโดยคนไทย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” ให้เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

รวมไปถึงมีการรับรู้ถึงแบรนด์อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยภาพลักษณ์ของแบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” คือ คู่คิด เพื่อทุกชีวิต รู้รอบ รอบรู้ คนดี มุ่งมั่นทำดี และ มองไกลและทุ่มเท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมายทั้งจากองค์กรในประเทศ เช่น รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ปี 2562-2563 หรือ No.1 Brand Thailand Awards 2019-2020 ประเภทประกันชีวิตจาก Marketeer และ Kaden International (Thailand) และองค์กรระดับสากล เช่น รางวัล “Grand Stevie Award” เพื่อยกย่องแบรนด์ที่มีความหมาย (“Meaningful Brand”) จาก International Business Awards (Stevie Awards) สหรัฐอเมริกา และ “Brand of the Year 2020-2021” จาก World Branding Forum (England) ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการสำรวจคุณภาพของแบรนด์ (Brand Health Check) ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Nielsen เป็นผู้ดำเนินการจัดทำในปี 2563 นั้น แบรนด์ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สองของอุตสาหกรรมประกันชีวิต เมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัดคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในใจผู้บริโภค เมื่อพิจารณาจากความชื่นชอบของแบรนด์ และความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อใช้บริการของแบรนด์ ผลของการจัดอันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในแบรนด์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม และเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแนะนำต่อ

Back to top button