กบร. ขยายมาตรการ “ยืดชำระหนี้-ลดค่าบริการสนามบิน” อุ้มสายการบินถึง Q4

กบร. ขยายมาตรการ “ยืดชำระหนี้-ลดค่าบริการ” อุ้มสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนถึงไตรมาส 4/64 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงินให้กับผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ย้ำนโยบายเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ในการประชุม กบร.ครั้งที่ 10/2564 วานนี้ พร้อมให้ทุกหน่วยเฝ้าจับตาและเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสนามบินหรือการเดินทางเข้าออกสนามบินของผู้โดยสาร

นอกจากนั้น ยังให้ระมัดระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะแรนซัมแวร์ (Ransomware) ที่เจาะเข้ามาล็อคไฟล์ไม่ให้ใช้ได้ แล้วเรียกค่าไถ่จากเจ้าของข้อมูลเพื่อแลกกับรหัสผ่านในการปลดล็อก

โดยให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ประสาน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสายการบินต่าง ๆ ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงที่การบินกำลังกลับมาเพิ่มขึ้นในฤดูท่องเที่ยวตามแผนการเปิดประเทศรอบล่าสุด

นอกจากนั้น กบร. ยังได้มีมติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินต่อไปอีก 1 ไตรมาส เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศระยะที่ 2 และเห็นชอบแผนการดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ที่ CAAT เสนอ ตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือนเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ เดิม กบร. ได้เห็นชอบการบรรเทาผลกระทบของสายการบินอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19 ครอบคลุมจนถึงไตรมาส 3/64 และมีการพิจารณานโยบายความช่วยเหลือเป็นรายไตรมาสเพื่อประเมินสถานการณ์เป็นระยะ แต่การแพร่ระบาดหนักในระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ทำให้ผู้โดยสารในไตรมาส 3/64 ลดลงอย่างมากและสายการบินขอตารางเวลาบินเพียงประมาณ 39% ของขีดความสามารถที่สนามบินรองรับได้ ทำให้สายการบินยังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ล่าสุดสำหรับไตรมาส 4/64 ที่ประชุม กบร. จึงมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายมาตรการช่วยเหลือสายการบินอีก 1 ไตรมาส เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย และสอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศ ของรัฐบาลในระยะที่ 2 โดยมีนโยบายการช่วยเหลือ ดังนี้

  1. ให้ CAAT ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) และยกเว้นเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ให้กับสายการบินที่นำส่งค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกประเทศล่าช้า ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งอยู่ในระหว่างเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  2. ให้ ทอท. ดำเนินมาตรการปรับลดค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราวในไตรมาสที่ 4 และ ทอท.มีมาตรการที่จะเลื่อนกำหนดชำระค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charge) สำหรับงวดชำระเดือน เม.ย.64 ถึงเดือน ธ.ค.64 ออกไปงวดละ 9 เดือน และให้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวดชำระ
  3. ทย. ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราค่าเช่าสำหรับทุกกิจกรรมในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

สำหรับแผนการดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 17 ส.ค.64 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามที่ กบร.เสนอ และวันที่ 14 ก.ย.64 รมว.คมนาคมได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.64 เป็นต้นมา ประธาน กบร. จึงมีมติให้ CAAT ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว โดยให้จัดทำแผนการดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและให้นำเสนอ กบร.

ทั้งนี้ในที่ประชุมครั้งนี้ CAAT ได้เสนอแผนดังกล่าวโดยมีกรอบการจัดทำแผนรวม 8 ด้าน คือ กรอบการจัดทำกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย การประสานงานการรับฟังความคิดเห็น การจัดสรรทรัพยากร การสร้างความตระหนัก และการส่งเสริมบุคลากร โดยมุ่งหวังให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามแผนฯ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศเชื่อมั่นในการขนส่งทางอากาศของไทยและมีมาตรฐานระดับสากล สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Back to top button