บิ๊กเนมตบเท้าเพิ่มทุน AAV อื้อ! “บอย SKY-เสี่ยป้อมอีซูซุ-แอมป์ พิธาน-บี PLANB นำทีม

"บิ๊กเนม" ตบเท้าเพิ่มทุน AAV เพียบ! นำทีมโดย “บอย SKY - เสี่ยป้อม อีซูซุ - แอมป์ พิธาน - บี PLANB ระดมเงินรวม 1.4 หมื่นล้านบาท ชำระหนี้หุ้นกู้ - ซือหุ้นไทยแอร์เอเชีย - ใช้เป็นทุนหมุนเวียน


บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือ PP ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน, การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หรือ RO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) หรือ CB โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้ บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,028,571,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 1.75 บาท (ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO)) โดยบุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับรายละเอียดของบุคคลที่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.AirAsia Aviation Limited (AAA)

2.นายพิธาน องค์โฆษิต ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่

3.นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB

4.นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีซูซุ สงวนไทย, ประธานที่ปรึกษาบริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

5.นางปิยะพร วิชิตพันธุ์ ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่

6.นายสุวพล สุวรุจิพร ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่

7.นายวรพจน์ อำนวยพล นักลงทุนรายใหญ่ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนต่างๆ ข้างต้น (ซึ่งถือเป็นบุคคลในวงจำกัด) เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ และ AAA มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้

โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) การจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 14,000 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.ใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 3,900 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทฯ จะได้กู้ยืมเงินมาเพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไทยแอร์เอเชียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 69.2 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวภายในปี 2564

2.ใช้ซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียที่เหลือทั้งหมดอีกร้อยละ 30.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยแอร์เอเชียจำนวนประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งการซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียที่เหลือถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียส่วนที่เหลือดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ปี 2565

3.ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงไทยแอร์เอเชีย และบริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มทุนในไทยแอร์เอเชียเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของไทยแอร์เอเชียในอนาคต โดยบริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 1. และ 2. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2565

Back to top button