KTB ตั้งสำรองลด ดันกำไรไตรมาส 3/64 โตทะลุ 5 พันลบ.

KTB โชว์กำไรไตรมาส 3/64 โตทะลุ 5 พันลบ.เพิ่มขึ้น 65% จากปีก่อนกำไร 3.05 พันลบ. หลังตั้งสำรองลด หนุนงวด 9 เดือนแรกโต 25% มาที่ 1.66 หมื่นลบ.


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 34.5 มีกำไรจากการดำเนินงาน ลดลงร้อยละ 8.0 มีสาเหตุหลักจากรายได้รวมจากการดำเนินงานที่ลดลงร้อยละ 6.4 เป็นผลจากในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง

ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงจากดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ลดลง ทั้งนี้ ธนาคารบริหารต้นทุนทางการเงิน ประกอบกับสินเชื่อขยายตัวได้ดี ซึ่งช่วยลดผลกระทบดังกล่าว รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายในการภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 4.4 ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 46.21 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 47.16 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ)

ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 16,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 โดยตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 24,291 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.9 เพื่อรองรับรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47,841 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสำเหตุหลักจากรายได้รวมจากการดำเนินงานที่ลดลงร้อยละ 8.3 ตามรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง แม้ว่าธนาคารมีสินเชื่อขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 9.6 จากสิ้นปีการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจำกการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง

รวมถึงการลดลงของดอกเบี้ยเงินลงทุนในตราสารหนี้ส่งผลให้ NIM เท่ากับร้อยละ 2.52 ทั้งนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.8 จากการบริหารจัดการในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 44.28 ใกล้เคียงกับร้อยละ 44.45 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ)

Back to top button