บอร์ด AOT อนุมัติกู้ “กรุงไทย-ออมสิน” 2.5 หมื่นลบ. นำเงินเสริมสภาพคล่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการ AOT อนุมัติกู้ยืมเงิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 วันนี้ (20 ต.ค.) อนุมัติให้ ทอท.กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 65 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และ/หรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ ทอท.เห็นสมควร

โดยกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อระยะสั้น (Call Loan + P/N) ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน  ล้านบาท และ สินเชื่อระยะยาว (Term Loan)ไม่เกิน 2 ปี  วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และจากธนาคารออมสิน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาว 3 ปี

อีกทั้งที่ประชุมยังรับทราบรายงานการปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567 จากการประเมินผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

1.ทอท.คาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 483,695 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 62.13 ล้านคน, ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 768,658 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 116.13 ล้านคน และปีงบประมาณ 2567 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 925,197 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 143.05 ล้านคน

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศข้างต้น โดยอยู่บนสมมติฐานในกรณีที่สถานการณ์ดีที่สุด (Best Case) กล่าวคือ กรณีที่มีการฉีดวัคซีนได้ทั่วโลกตามเป้าหมายและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั่วโลก ทำให้ผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการเดินทางมากขึ้น

ประกอบกับสายการบินปรับตัวได้เร็ว ส่งผลให้ทั้งเที่ยวบินและผู้โดยสารสามารถฟื้นตัวได้เร็ว คาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับมาอยู่ในระดับปกติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 (ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2567

แต่ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้(Worst Case) กล่าวคือ กรณีที่เกิดการกลายพันธุ์ของโรค ทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทำให้ผู้โดยสารยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อการเดินทาง ประกอบกับสายการบินปรับตัวได้ช้า และได้รับผลกระทบจากขีดความสามารถการให้บริการที่ลดลงในระดับสูง – ปานกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางอากาศฟื้นตัวได้ช้ากว่าปกติ คาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะไม่สามารถกลับสู่ระดับปกติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562ได้ภายในปีงบประมาณ 2567

2.การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ลดลงจากฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11.04 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 26.28 ล้านคน ลดลง 3.06 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 35.85 ล้านคน ลดลง 7.98 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยผลการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร

Back to top button