AQ ขายหุ้น “ฟรีโซน แอสเซท” มูลค่า 100 ลบ. นำเงินไปชำระหนี้

AQ ขายหุ้นบ.ลูก “ฟรีโซน แอสเซท” ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์” จำนวน 1,824,998 หุ้น ราคาหุ้นละประมาณ 54.79 บ./หุ้น มูลค่า 100 ลบ. เพื่อนำเงินไปชำระหนี้


บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AQ ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายให้กับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 1,824,998 หุ้น ในราคาหุ้นละประมาณ 54.79 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นผลให้ฟรีโซนสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดยการซื้อขายมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ฟรีโซนจะต้องไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระคงค้างใดๆ เนื่องจากฟรีโซนมีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระกับ AQ จำนวน 181,584,511.91 บาท (ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืม 106,999,570.91 บาท ดอกเบี้ย 74,584,941 บาท) และฟรีโซนมีข้อจำกัดในการหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ฟรีโซนจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขการขาย

ทั้งนี้ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 13 ส.ค.2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของฟรีโซน เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 181,500,000 บาท และฟรีโซนได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ววันที่ 20 ก.ย.2564 โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนฟรีโซนมีทุนจดทะเบียนจำนวน 182,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,825,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,824,998 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ฟรีโซนได้นำมาชำระหนี้สินให้กับบริษัทฯ จนไม่มีหนี้สินอื่นใดกับบริษัทฯ อีก

 

 

 

Back to top button