UAC จ่อบุ๊กปันผล “บางจากไบโอฟูเอล” กว่า 105 ลบ.

UAC จ่อบุ๊กปันผล “บางจากไบโอฟูเอล” หรือ BBF ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 30% รวมเป็นกว่า 105 ลบ. โดย BBF จะจ่ายปันผลในวันที่ 11 พ.ย.นี้


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 125 บาท รวมเป็นเงิน 351,875,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน BBF ในสัดส่วนร้อยละ 30 คิดเป็นเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้น 105,562,500 บาท โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 พ.ย.2564

Back to top button