ราชกิจจาฯประกาศ “แบบวัคซีนพาสปอร์ตใหม่” มีผล 2 พ.ย. 64

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ "แบบวัคซีนพาสปอร์ตใหม่" ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ย. 64


นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศ เรื่อง “แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564″ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔”

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.ให้ยกเลิกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

4.หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้จัดทำเป็นเอกสารหรือโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องเป็นการจัดทำหรือกำกับดูแลโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

5.แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่จัดทำเป็นเอกสาร ให้มีรายละเอียด อย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

6.แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจมีข้อความภาษาอื่น ๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้

สามารถอ่านฉบับเต็มด้านล่างนี้

Back to top button