TU ออกหุ้นกู้ยั่งยืน 6 พันลบ. ชูดบ. 3.36% ขายกองทุน 8 – 9 พ.ย.นี้

TU ออกหุ้นกู้ยั่งยืน 6 พันลบ. 2 ชุด ดอกเบี้ย 2.27 - 3.36% ขายสถาบัน 8 - 9 พ.ย. ด้านทริสเรทติ้งส์ จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "A+"


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เสนอขายเฉพาะแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 8 – 9 พ.ย. 2564 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โดยชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ส่วนชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6 ของอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้งส์ จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก (Positive)” เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564

 

 

Back to top button