TGPRO แย้มข่าวดี! อย.ไฟเขียวไลเซนส์ “เวิลด์คลาสสมาร์ทฟาร์ม” ลุยปลูก “กัญชง” เต็มสูบ

TGPRO แย้มข่าวดี! อย.ไฟเขียวไลเซนส์ “เวิลด์คลาสสมาร์ทฟาร์ม” ลุยปลูก “กัญชง” เพื่อขายผลผลิตให้ลูกค้าตามแผน


บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ TGPRO เปิดเผยว่าตามที่บริษัท เวิลด์ คลาส สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของได้ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมไปนั้น

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เลขที่ใบอนุญาต รย 12-64/2554 (ป) โดยสถานที่ขออนุญาตผลิต (ปลูก) ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำ สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้

Back to top button