HEMP เพิ่มทุน “PP” ให้ MORE มูลค่า 200 ลบ. แลกหุ้น “MMD”

HEMP เพิ่มทุนแบบ “PP” ให้แก่ MORE จำนวน 1,655.26 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12083 บาท มูลค่ารวม 200 ล้านบาท เคาะวันชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 8-9 ธ.ค.64 เพื่อแลกเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) จำนวน 249,998 หุ้น หรือสัดส่วน 100%


บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP แจ้งผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯว่าด้วยตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นเป็นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทกำหนดไว้ที่หุ้นละ 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 200 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทเป็นราคาที่ไม่ได้สะท้อนภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทเนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างยาก จึงทำให้บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ ราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของบริษัท

ส่วนของ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นในการนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้กำหนดระยะเวลาและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้ (1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 1,655,262,500 หุ้น (2) ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8-9 ธันวาคม 2564 และ (3) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดีบริษัทได้แสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE คือ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.69 บาท (สำหรับข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 0.12083 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 1,655,262,500 หุ้น จะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

Back to top button