OTO เซ็น MOU “IP” จ่อตั้งบ. ร่วมทุน ลุย “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ-ปรึกษาด้านเภสัชกรออนไลน์”

OTO เซ็น MOU "IP" จ่อจัดตั้งบ.ร่วมทุนภายในไตรมาส 1/65 เล็งลุยธุรกิจ "จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ-ปรึกษาด้านเภสัชกรออนไลน์


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (“อินโน ฮับ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น กับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ซึ่งประกอบ กิจการด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรออนไลน์ (“ธุรกิจ Telepharmacy) โดยอินโน ฮับ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุน”)

การร่วมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจ Telepharmacy ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีที่ ช่วยให้ผู้บริโภคและเภสัชกร สามารถพูดคุยกันได้แบบทันท่วงที (Real-time) เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ทำให้ได้รับ ความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่ร้านขายยา

ทั้งนี้การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และมีฐานลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ อินโน ฮับ จะดำเนินการเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยหากผลการศึกษาเป็นที่พึ่งพอใจ อินโน ฮับจะดำเนินการเพื่อเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2565

อย่างไรก็ดีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว อินโน ฮับ ยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมทุน หรือ ผูกพันให้ต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด โดยหากเมื่ออินโน ฮับ จะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอินโน ฮับ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น) และหากมี ความคืบหน้าประการใดจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

Back to top button