KC รับเงินเพิ่มทุน RO กว่า 215 ลบ. พร้อมลุยพัฒนาโครงการใหม่

KC รับเงินเพิ่มทุน RO กว่า 215 ลบ. หนุนกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น พร้อมลุยพัฒนาโครงการใหม่ สนองความต้องการของคนยุคนิวนอร์มอล ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


นายสันติ  ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC เปิดเผยว่า ในช่วงการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ระหว่างวันที่ 8-24 พ.ย.64 มีผู้ใช้สิทธิเพิ่มทุนทั้งหมด 173 ราย รวมเป็นเงิน 215,653,120.50 บาท หรือ 2,156,531,205 หุ้น

โดยการทำ RO ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,914,009,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีความคล่องตัวในด้านการริเริ่มโครงการและการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ อาทิ การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการบ้านที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่จับต้องได้ รวมทั้งสามารถสนองความต้องการของคนยุคนิวนอร์มอล และรองรับการเติบโตของเมือง ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายสันติกล่าว

นอกจากการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัทแล้ว KC ยังได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารที่ประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีความโปร่งใส มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่สนองความต้องการของตลาด และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการเงินเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมที่จะสร้างความสำเร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวสู่สภาวะปกติในปีหน้า

Back to top button