AWC จัดงบ 369 ลบ. ซื้อโรงแรม “ดุสิต ดีทู เชียงใหม่”

บอร์ด AWC เคาะงบ 369 ลบ. เข้าลงทุนและพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินโครงการ “ดุสิต ดีทู เชียงใหม่”


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนและพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ วางงบลงทุนรวมที่ 369 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 2503, 12432, 12433, 12434, 12435, 20166 และ 20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หน้าสำรวจ 391, 1170, 1171, 1172, 1173, 1773 และ 1774 เลขที่ดิน 2687, 2686, 2685, 2684, 2654, 2683 และ 2655 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ (ทรัพย์สินในโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) โดยมีมูลค่ารวมสุทธิจำนวน 435,000,000 บาท (ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยบริษัทและ DREIT รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องฝ่ายละครึ่ง และ DREIT ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น

2.การเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) กับ บมจ.ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 130,000,000 บาท

3.งบลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินในโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ตามข้อ 1 และทรัพย์สิน ตามข้อ 2 จำนวนประมาณ 369 ล้านบาท (ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Back to top button