UPA ปิดดีลซื้อหุ้น “บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่” ครบ 100% คว้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม 5 MW

UPA ปิดดีลซื้อหุ้น “บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่” ครบ 100% คว้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม 5 MW จำนวน 1 โครงการ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทเป้าหมาย) โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทเป้าหมาย จำนวน 629,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระแล้วจนเต็มมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย (หุ้นที่จะซื้อขาย) จากบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้ขาย) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 233.05 บาท โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่ง PSP ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขายจำนวน 308,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด ของบริษัทเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

สำหรับในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทาง PSP ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป้าหมายในส่วนที่เหลือ จำนวน 321,297 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เป้าหมายจากผู้ขาย โดยเป็นวันหลังจากที่บริษัทเป้าหมายจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปีภายหลังการทำรายการดังกล่าวข้างต้น PSP จึงถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 629,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และบริษัทเป้าหมายจะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่งบริษัทเป้าหมายประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ ภาคการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มีกำลังการ ผลิต 5 เมกกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาขายไฟฟ้า 25 ปี โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย

Back to top button