JMART นำหุ้นเพิ่มทุน PP เข้าฝาก TSD ตามเกณฑ์ Silent Period ระยะ 1 ปี

JMART นำหุ้นเพิ่มทุน PP เข้าฝาก TSD ตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) ระยะเวลา 1 ปี


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)  หรือ JMART ตามที่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI จำนวน 206,241,800 หุ้น และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U จำนวน 136,119,587 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30.3370 บาท

ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564) คิดเป็น 49.67 บาทต่อหุ้น)

ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจึงเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้นภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหุ้นทั้งหมดที่ VGI ได้รับเข้าฝากกับบริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) แล้ว และสำหรับ U ซึ่งความประสงค์ที่จะนำหุ้นทั้งหมดจำนวน 136,110,587 หุ้น ไปจำนำเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำกับสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ยื่นขอผ่อนผันการ นำฝากหุ้นที่ถือโดย U ข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการผ่อนผันจากตลาดฯหลักทรัพย์ฯแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปลดจำนำหุ้นดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการปลดจำนำมาฝากไว้กับ TSD ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มี การไถ่ถอนจำนำจนครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามที่กำหนดในประกาศตลาด หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Back to top button