BGRIM ปิดจ๊อบซื้อ 2 โรงไฟฟ้า กำลังผลิตรวม 360 MW

BGRIM แจ้งเสร็จสิ้นการทำรายการซื้อโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 360 เมกะวัตต์


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ และ 240 เมกะวัตต์ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ซึ่งบริษัทร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ล่าสุด UVBGP ได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ (completion) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้ UVBGP ได้มาซึ่งการถือหุ้นในทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ในสัดส่วนร้อยละ 74.50 และร้อยละ 100.00 ตามลำดับ

โดยตามที่ บี. กริม เพาเวอร์ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเอกสารที่อ้างถึง PPTC และ SSUT เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Cogeneration Power Plants) และมีสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณและข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

Back to top button