SENA ทุ่ม 1.6 พันลบ. เทนเดอร์หุ้น JSP ราคา 0.50 บ.

บอร์ด SENA อนุมัติซื้อหุ้น JSP เพิ่มอีก 11.19% จาก “ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล” ราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 235 ลบ.พร้อมทำเทนเดอร์ซื้อหุ้นที่เหลืออีก 64.65% ราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,357.70 ล้านบาท ระหว่าง มี.ค.-เม.ย. 65


นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) ทั้งหมดของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เพื่อครอบงำกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน JSP เพิ่มเติม จำนวน 470 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.19% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 235 ล้านบาท จากนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP (ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท) โดยการทำการซื้อขายบนกระดานซื้อขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทและผู้ขายจะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP ดังกล่าว จะส่งผลให้ SENA มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JSP คิดเป็น 35.35% จากเดิมที่ถืออยู่ในสัดส่วน 24.16% ทำให้ SENA มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP โดย SENA จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน 2,715,400,000 หุ้น หรือคิดเป็น 64.65% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคาเสนอซื้อ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,357.70 ล้านบาท

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP จะเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SENA มีมติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP จากผู้ขายแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ขายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 และจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP

Back to top button