KKP อวดกำไรปี 64 แตะ 6.31 พันลบ. โต 23% รับรายได้มิใช่ดอกเบี้ยหนุน

KKP ปี 64 โกยกำไร 6.31 พันลบ. โต 23% รับรายได้มิใช่ดอกเบี้ยหนุน จากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิก็ปรับเพิ่มขึ้นจากปริมาณสินเชื่อที่มีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้

โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 6,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.30 จากปี 2563 เป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนจำนวน 1,817 ล้านบาท โดยหลักเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.40 โดยหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ Private Wealth Management รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจวานิชธนกิจ รวมถึงรายได้จากธุรกิจการจัดการกองทุนที่ต่างปรับขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 7.00 จากปริมาณสินเชื่อที่มีการขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากการพิจารณาตั้งสำรองที่ยังอยู่ในระดับสูงตามหลักความระมัดระวังรวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของสินเชื่อ

ทั้งนี้หากพิจารณากำไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากับ 7,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.50 เป็นกำไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุน จำนวน 2,765 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นมาจากทั้งในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยสำหรับปี 2564 มีจำนวนรวม 842 ล้านบาท ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2563

Back to top button