KTB สินเชื่อโตแกร่ง! ดันกำไรปี 64 ทะลักแตะ 2.16 หมื่นลบ.

KTB สินเชื่อโตแกร่ง! ดันกำไรปี 64 โตทะลัก 29% แตะ 2.16 หมื่นลบ. จากปี 63 อยู่ที่ 1.67 หมื่นลบ. ด้าน NPL ลดเหลือ 3.50% ส่วนเงินกองทุนแกร่งเมื่อเทียบเกณฑ์ของธปท.


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับกำไรสุทธิปี 2564 ของธนาคาร เท่ากับ 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 12.6 จากสิ้นปีที่ผ่านมา

โดยเพิ่มระดับของ Coverage ratio ให้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 168.8  จากร้อยละ 147.3 ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการและควบคุม คุณภาพสินทรัพย์ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมี NPLs Ratio Gross อยู่ที่ร้อยละ 3.50 ลดลงจากร้อยละ 3.81 ณ สิ้นปีที่ผ่านมา โดยธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 32,524 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 27.6 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน แต่ยังเป็นการตั้งสำรองในระดับที่สูง

อีกทั้งธนาคารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 1.4 ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 45.5 เทียบเท่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ

นอกจากนี้ธนาคาร(งบเฉพาะธนาคาร) มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 16.54 และ ร้อยละ 19.88 ตามลำดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธปท.

Back to top button