VGI จ่อตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 3.30 บ. รวบหุ้น NINE หลังควักเงินเพิ่มทุน 3.1 พันลบ.

บอร์ด VGI อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุน NINE มูลค่า 3.1 พันลบ. พร้อมเตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์หุ้นที่เหลือทั้งหมด ในราคา 3.30 บ./หุ้น อีกทั้งมีมติให้ NINE เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ คาดหวังรายได้ด้านการโฆษณาของบริษัทเติบโตขึ้น 20%


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (POV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE

โดย POV จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ NINE ในราคาจองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,146,550,000 บาท

ทั้งนี้ POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NINE คิดเป็นไม่เกิน 70.65% เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NINE ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) โดย POV ต้องรับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน NINE จำนวนทั้งสิ้น 636,049,286 หุ้น คิดเป็น 40.01% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ NINE ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,098,962,643.80 บาท

โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ NINE ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 65

นอกจากนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ NINE เพื่อให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC จำนวนไม่เกิน 31 สถานี ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ NINE จะได้รับสิทธิจากบริษัทฯ จำนวน 3 สถานี และที่บริษัท กรุ๊ปเวิรค์ จำกัด (“GW”) ไดรั้บสิทธิจากบริษัทฯ จำนวน 5 สถานี

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดใน GW ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้น ที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 สถานีท่าเทียบเรือ 3 สถานี จำนวน 12,501 หุ้น หรือ 20% ให้แก่ NINE ในราคาซื้อขายไม่เกิน 22,001,760 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการใช้เงินทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

โดย VGI เปิดเผยว่า เล็งเห็นว่าธุรกรรมการจองซื้อหุ้นใน NINE จะได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการมาจาก BTSC เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเนื่องจากสามารถนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคที่มีการสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในชีวิตประจำวันซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ NINE บริหารจัดการโดยการให้เช่าพื้นที่ บนสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่ NINE ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจากบริษัทฯ อีกทั้ง NINE ยังมีแผนในการขยายธุรกิจธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มาก่อนอย่างยาวนาน

ขณะที่ทาง บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NINE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,224 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 77% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 984 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)ให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(POV) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 240 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้รับเงินระดมทุนรวม 4,039.2 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (GW) การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ และการให้เช่พื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พ.ค.65 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิ.ย.65

นายเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนและให้สิทธิการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่าย BTS Skytrain แก่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริหารจัดการร้านค้า ที่มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์เครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสให้มีรูปแบบทันสมัย โดยปัจจุบันได้เริ่ม pilot phase บนสถานีเซนต์หลุยส์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานบนพื้นที่ดังกล่าว จึงมีแผนเฟ้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญมาช่วยยกระดับการดำเนินงานในธุรกิจประเภทนี้ และจากการที่ NINE ได้เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นสถานีนำร่องนั้น ผลลัพธ์เบื้องต้นคือเราเพิ่มพื้นที่ให้เช่าใหม่ ได้กว่า 100%

รวมถึงได้มีการจัดรูปแบบพื้นที่เช่าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์มีสัดส่วนรายได้เพียง 10 -15% ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์ร่วมกับการได้บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสร่วมกับพื้นที่เดิมนั้นจะทำให้รายได้ด้านการโฆษณาของ VGI เติบโตขึ้น 20% อย่างมีนัยสำคัญ

โดยธุรกรรมนี้นับว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของกลยุทธ์ O2O Marketing Solutions ของ VGI ผ่านการสนับสนุนของ NINE  ซึ่งจะทำให้ VGI สามารถมอบบริการให้กับลูกค้าหรือแบรนด์ได้ครอบคลุมมากกว่าธุรกิจโฆษณา Offline-to-Online และการให้บริการด้านบริการชำระเงิน และด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย แต่การผสมผสานระหว่าง O2O Marketing Solutions เข้ากับพื้นที่เชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อผู้โดยสารของเราจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับแบรนด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเราสามารถนำเสนอการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด รวมทั้งยังมีข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น NINE ซึ่งจะพิจารณาเพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 984 ล้านหุ้นให้กับ VGI และนักลงทุนรายอื่นๆ รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 240 ล้านหุ้น ซึ่งหากจองเต็มจำนวน VGI จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 60% และ NINE จะสามารถระดมทุนได้สูงถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อขยายความสำเร็จบนเครือข่ายพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ BTS

โดยนี่เป็นอีกหนึ่งข้อตกลงครั้งสำคัญสำหรับ VGI ซึ่งตามมาอย่างร้อนแรงหลังจากประสบความสำเร็จในการเป็นหุ้นส่วนและลงทุนใน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) รวมถึงการลงทุนใน บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซแบบ Omni-channel และการจัดการแบรนด์ชั้นนำสำหรับแบรนด์จีน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม

Back to top button