SENA จับมือ “ฮันคิว ฮันชิน” ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ “ปิติ แลนด์”

SENA ร่วมลงทุนกับ “ฮันคิว ฮันชิน” เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกันโดยการร่วมทุนใน “ปิติ แลนด์” สัดส่วน 51:49


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12 มี.ค.65 มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และ/หรือสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) กับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป (Hankyu Hanshin Properties Corp.) เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกันโดยการร่วมทุนใน บริษัท ปิติ แลนด์ จำกัด สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51:49

ทั้งนี้ ปิติ แลนด์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 349,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็น 350,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจ นวน 3,490,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย SENA จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในปิติ แลนด์ 1,775,001 หุ้น หรือคิดเป็น 51% ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 177,500,000 บาท และ บริษัทจะสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในปิติ แลนด์ตามที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 1,714,301 หุ้น หรือคิดเป็น 49% ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า171,430,100 บาท เพื่อให้ฮันคิวสามารถได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากปิติ แลนด์ 1,714,999 หุ้น (ฮันคิวมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 349 หุ้น และมีหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 349 หุ้น) ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนฮันคิวจะถือหุ้นในปิติ แลนด์ 49%

Back to top button