มติเอกฉันท์! “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ “กกต.” คนใหม่

มติเอกฉันท์! "แสวง บุญมี" ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ “กกต.” คนใหม่


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการฯ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากที่มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายแสวง บุญมี และ พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 ราย ได้แสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติ

โดยในวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้ ทางสำนักงานกกต. จะเสนอประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนาม และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกจากตำแหน่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และจะได้เสนอสัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ต่อไป

Back to top button