ครม.อัดฉีด NT กว่า 6 พันลบ. ทำ “คลาวด์กลางภาครัฐ” รองรับบิ๊กดาต้าประเทศ

ครม.อนุมัติงบกว่า 6 พันลบ. ให้ ”โทรคมนาคมแห่งชาติ” เป็นผู้ดำเนินการทำระบบคลาวด์กลางของภาครัฐ เพื่อลดค่าเช่า - เสริมความมั่นคง


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) จัดให้มีคลาวด์กลางของภาครัฐและให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ดำเนินคลาวด์กลางภาครัฐ อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการและได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ทั้งหมดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รวมวงเงิน 6,216 ล้านบาท

สำหรับโครงการบริการระบบคลาวด์กลางของภาครัฐ วงเงิน 6,216 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย ค่าเช่าใช้ระบบเพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ แบ่งเป็น ค่าเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 3,852 ล้านบาท และ ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จำนวน 3,000 TB จำนวน 5775 ล้านบาท, ค่าบริการการบริหารจัดการ Log และ Managed Security Service จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 1,350 ล้านบาท, ค่าบริการสิทธิของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database License) รวม 229 ล้านบาท, ค่าบริการ Cloud Marketplaceรวม 150 ล้านบาท และค่าบริการระบบศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายและ Call Center 24 ชั่วโมง 7 วัน รวม 57 ล้านบาท

โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเมินว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศในส่วนของค่าเช่าคลาวด์ได้ 4,116 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76.22% และส่งเสริมระบบสารสนเทศของประเทศให้มั่นคงปลอดภัย

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

Back to top button