ครม. เคาะงบ 5.6 พันลบ. ลุย 9 มาตรการบริหารน้ำ รับมือภัยแล้ง

ครม.เคาะงบ 5,615 ลบ. ออก 9 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 65


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งเป็นจำนวน 5,615 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี 2565 จำนวน 2,525 รายการ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยมีรายละเอียด มีดังนี้

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 1,413 ล้านบาท, กรมชลประทาน จำนวน 621 โครงการ งบประมาณ 1,162 ล้านบาท, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 670 โครงการ งบประมาณ 1,064 ล้านบาท, กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 111 โครงการ งบประมาณ 972 ล้านบาท, องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 567 ล้านบาท, จังหวัด จำนวน 492 โครงการ งบประมาณ 355 ล้านบาท, กรมเจ้าท่า จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 49 ล้านบาท, เทศบาลเมือง จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 27 ล้านบาท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 2.7 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ระบุว่า พบพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 24 จังหวัด , นอกเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) จำนวน 50 จังหวัด และพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงนอกเขตชลประทานที่เพาะปลูกนารอบที่ 2 (นาปรัง) จำนวน 11 จังหวัด, พื้นที่ปลูกพืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน 4 จังหวัด รวมทั้งพื้นที่ด้านคุณภาพน้ำ ที่ต้องเฝ้าระวังการรุกล้ำของน้ำเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 5 จังหวัด

ดังนั้น จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 จำนวน 9 มาตรการและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานโครงการเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามผลการประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ปี 2564/2565 ของ กอนช.

Back to top button