“ขจรศิษฐ์” ซีอีโอ SA โยกหุ้น 13% ดึงภรรยา “สุนันทา” เข้าถือ

“ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” ซีอีโอ SA โยกหุ้น 13% ดึงภรรยา “สุนันทา สิ่งสรรเสริญ” เข้าถือ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA โดยนายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 13.1456% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 30.7194% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่มีรายงานการได้มาหุ้นของ SA โดยนางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 13.1456% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.1456% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button