หญิงเก่ง! “ชวินดา หาญรัตนกูล” สู่เก้าอี้ “นายกสมาคมบลจ.” คนใหม่

“ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่งเก้าอี้ “นายกสมาคมบลจ.” คนใหม่ มีผล 1 เม.ย.นี้ จนถึงเดือนมี.ค. 67 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2567

นางชวินดา หาญรัตนกูล เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้น นางชวินดา หาญรัตนกูล ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสมาคมว่า แนวทางการทำงานของสมาคมจะรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน การให้คำแนะนำในการลงทุน การบริการ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออมผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนได้มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กำกับดูแลให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรฐานระดับสากลในการกำกับดูแลสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะนายกสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม และเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและตลาดทุนไทย

รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการะพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) กฎระเบียบ (Compliance) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส แก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และมีเทคโนโลยี (Digital Initiatives) ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกอบด้วยกรรมการผู้แทนจาก 3 ธุรกิจ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567 เช่นเดียวกัน (รายละเอียดตามตาราง)

Back to top button