ผู้ถือหุ้น DITTO ไฟเขียวปันผลหุ้น-เงินสด แจกวอร์แรนต์ “ฐกร” ลั่น 3 ปีย้ายเทรด SET

ผู้ถือหุ้น DITTO ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้นอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล-เงินสด 0.0111 บ./หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ 5:1 รองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้านผู้บริหาร “ฐกร” เผยตุนแบ็คล็อกกว่า 1.5 พันลบ. ลั่นภายใน 3 ปีย้ายเทรด SET


บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ DITTO ระบุว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รวมถึงอนุมัติจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการงวดปี 2564 เป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 88 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท

พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละประมาณ  0.0111 บาท หรือรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละประมาณ 0.1111 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,153,918.11 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 22,000,000 บาท

นอกจากนั้นยังได้อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ วอร์แรนต์ ( DITTO-W1 ) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 88 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ โดยวอร์แรนต์ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาใช้สิทธิคือ 40 บาทต่อหุ้น บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร DITTO-W1  (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565

อีกทั้งยังได้อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W1) อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ที่อัตราการใช้สิทธิ ESOP-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 นั้นเพื่อเป็นเงินทุนรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการย้ายเข้าไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอีก 3 ปีข้างหน้า ตามแผนที่บริษัทวางไว้

นอกจากนี้ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ DITTO กล่าวว่า การออกวอแรนต์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้า SET ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าจะนำวอแรนต์ DITTO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาด mai ได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

สำหรับในปี 2565 ทางกลุ่ม DITTO มีแบ็คล็อก (ยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน) ในมือจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มูลค่า 1,578 ล้านบาท โดยแบ่งในส่วน ของกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร 424 ล้านบาท และกลุ่มวิศวรรมด้านเทคโนโลยี 1,154 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมแบ็คล็อกจากธุรกิจกลุ่มเครื่องพิมพ์ เครื่อง POS และระบบไดร์ฟทรู โดยจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

Back to top button