ผู้ถือหุ้น CWT เคาะปันผล 0.0535 บ.-ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 200 ลบ. พ่วงแจก “W6”

ผู้ถือหุ้น CWT เคาะปันผล 0.0535 บ./หุ้น พร้อมจ่าย 27 พ.ค.65-ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 200 ลบ. พ่วงแจก “CWT-W6” ฟรี อัตรา 1:600 ราคาใช้สิทธิ 5 บ./หุ้น นำเงินต่อยอดธุรกิจ ลุยศึกษาสร้างเหมืองขุดบิตคอยน์พลังงานหมุนเวียน (Green Bitcoin Mining)


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,710,517.35 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประกอบกับมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจปัจจุบันตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงานหรือกลุ่มธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวขึ้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (CWT-W6) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ซึ่งมีอายุ 1 ปี 6 เดือน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

รวมทั้งได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 177,142,858 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 177,142,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 57,142,858 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท ดรีมเมอร์เอ็กซ์ จำกัด (DreamerX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือในธุรกิจอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency) อาทิเช่น Green Bitcoin Mining การสร้างเหมืองขุดบิตคอยน์จากการผลิตส่วนเกินของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม CWTG ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าซื้อจากการไฟฟ้าและลดการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมได้อีกด้วย

“การต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานของกลุ่มในครั้งนี้ บริษัทฯเชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัท สร้าง New S Curve ให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงเห็นผลของการศึกษา ผลการออกแบบภายในไตรมาส 2/2565 นี้” นายวีระพล กล่าวในที่สุด

Back to top button