ครม. เว้นภาษีนำเข้า “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” 3 เดือน บรรเทาต้นทุนแพง

ครม. ไฟเขียวเว้นภาษีนำเข้า “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” นาน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.65) ปริมาณไม่เกิน 6 แสนตัน จากเดิมที่ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียว ในอัตราภาษี 20% ปริมาณไม่เกิน 54,700 ตัน เพื่อบรรเทาต้นทุนแพง


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผ่อนปรนมาตรการภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โควตาตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง โดยอนุมัติให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และผู้นำเข้าทั่วไปสามารถเป็นผู้นำเข้าได้ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 (3 เดือน) ในอัตราภาษี 0% ปริมาณไม่เกิน 6 แสนตัน หรือคิดเป็น 50% ของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และวัตถุดิบทดแทน จากเดิมที่ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าเพียงผู้เดียว ในอัตราภาษี 20% ปริมาณไม่เกิน 54,700 ตัน

ทั้งนี้ภายหลังครม.เห็นชอบแล้ว ให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดออกประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบาย และมาตรการตามข้อเสนอนี้ มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป

“อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินการตามมาตรการภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ พร้อมให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำความตกลงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการในครั้งนี้ ตรึงราคาสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนด้วย” นายธนกร กล่าว

Back to top button