TEAMG ต้นทุนขาย-บริการเพิ่ม! กดกำไร Q1 วูบ 14% เหลือ 18.35 ลบ.

TEAMG ต้นทุนขาย-บริการเพิ่ม! กดกำไร Q1 วูบ 14% เหลือ 18.35 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 21.37 ลบ.


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ TEAMG รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยกำไรลดลงเนื่องจาก ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัททีมฯมีต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า ในจำนวน 31.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.9 และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จำนวน 104.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 24.6 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นและลดลงที่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และลดลงของไตรมาสนั้นๆ

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนต้นทุนขายและให้บริการในไตรมาสแรกปี 2565 ปรับระดับสูงขึ้นมาเป็นอัตราร้อยละ 77.3 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2564 ที่อยู่ระดับร้อยละ 74.0 และร้อยละ 76.4 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เนื่องจากกลุ่มบริษัททีมฯชะลอการรับรู้รายได้โครงการงานภาครัฐที่คาดว่าจะล่าช้าขณะยังคงรับรู้ต้นทุนในการดำเนินงานเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับต้นทุนการขายของโครงการงานลงทุนที่กลุ่มบริษัททีมฯดำาเนินการอยู่ในช่วงแรกมีต้นทุนสูง จึงทำให้กลุ่มบริษัททีมฯมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและให้บริการลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 22.7

Back to top button